Business & Investing

เทรด Forex ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

By  | 

เทรด หุ้น , TFEX , FOREX เสียภาษีหรือไม่? (กรณีบุคคลธรรมดา)
กำไรจากการซื้อขายหรือโอนหุ้น (Capital Gain) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต้องเสียภาษีหรือไม่? 

► ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 40(4)(ช) ระบุว่า “ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้น ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทั้งนี้เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกิน กว่าที่ลงทุน”

ฉะนั้นกำไรจากการซื้อขายหรือโอนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Set) ถือเป็นเงินได้พึ่งประเมิน
ประการต่อมาเงินได้พึ่งประเมินดังกล่าวได้รับการยกเว้นในการคำนวณภาษีหรือไม่?

► กฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ระบุไว้ใน ข้อ 2(23) ว่า “เงินได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตร”

●สรุปได้ว่ากำไรจากการซื้อขายหรือโอนหุ้น (Capital Gain ) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้รับการยกเว้นในการคำนวณภาษี เว้นแต่เงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตร
●สำหรับกำไรจากการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เช่นกัน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐๑)พ.ศ. ๒๕๕๓

► แต่ในกรณีตลาดปริวรรตเงินตรา (Forex) ไม่มีกฎหมายยกเว้นภาษีเงินได้เป็นการเฉพาะ ฉะนั้นกำไรที่ได้รับการจากเทรด Forex ต้องนำมาคำนวณภาษี และยื่นแบบเสียภาษี ภงด. ถึงแม้ว่าเงินได้สุทธิในปีภาษีนั้นๆ จะไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ตาม

เทรด Forex อย่างไรไม่ต้องเสียภาษี?แม้ในทางปฎิบัติเทรดเดอร์ Forex น้อยคนนักที่จะนำกำไรที่ได้รับจากการเทรด Forex คำนวณเงินได้สุทธิยื่นเสียภาษี แต่ในอนาคตหากเทรดเดอร์มีความจำเป็นที่ต้องทำธุรกรรมสำคัญหรือมีความเกี่ยวข้องกับสรรพากร คงไม่สนุกแน่หากโดนตรวจสอบภาษีย้อนหลัง แล้วต้องทำอย่างไร?

► ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 41 วรรคสองและวรรคสาม ระบุว่า “วรรคสอง ผู้อยู่ในประเทศไทย มีเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40 ในปีภาษีที่ล่วง มาแล้ว เนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศหรือเนื่องจากทรัพย์ สินที่อยู่ในต่างประเทศ ต้องเสียภาษีเงินได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เมื่อนำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทย
“วรรคสาม ผู้ใดอยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะรวมเวลาทั้งหมด ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปีภาษีใดให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย”

ฉะนั้นกำไรที่ได้รับจากตลาด Forex ถือเป็นแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ (กรณีเทรดกับโบรกที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ) ฉะนั้นผู้มีเงินได้จากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ จะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรก็ต่อเมื่อครบเงื่อนไขหรือองค์ประกอบดังนี้

  1. ผู้มีเงินได้ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย โดยจะอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา แต่รวมเวลาที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดถึง 180 วันในปีภาษี
  2. ผู้มีเงินได้ต้องนำเงินได้อันเกิดจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศดังกล่าว เข้ามาในประเทศไทย โดยนำเข้ามาภายในปีภาษีเดียวกันกับปีที่เกิดเงินได้นั้น

สรุปได้ว่าหากเราได้กำไรจากการเทรด Forex ในปีภาษี 2559 แต่โอนกำไรนั้นกลับมายังประเทศไทย ในปีภาษี 2560 ไม่ต้องนำกำไรดังกล่าวยื่นเสียภาษี 

Call: +662-043-0099, LineOfficial: @fx.Sharing

7 Days a week from 12:00 am to 08:00 pm

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับตลาด Forex ติดต่อเราผ่านช่องทางด้านบน

FXPS เป็นองค์กรที่บริการให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด Forex และ อื่นๆมากมาย อาทิเช่น Expert Adviser ,Cloud Server,Copy trade ,Broker Support , Learning & Course Seminar

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *